Yui Yaegashi gSummer through Winterh

2018. 1. 21 Sun - 2. 18 Sun
Opening receptionF1. 21 Sun - SUNDAY BRUNCH 13:00 - 16:00
iFollowing the reception the gallery will remain open until 17:00j

We are pleased to announce gSummer through Winterh- Yui Yaegashifs third solo exhibition with the gallery. Yaegashifs recent solo and group exhibitions include : Shane Campbell Gallery, Chicago (2017), The Modern Institute, Glasgow (2017),Parrasch Heijnen Gallery, Los Angeles (2016), Alpha M, Tokyo (2016) and Midway Contemporary, Minneapolis (2015). In 2017,Yaegashi curated gBy the lakesideh for Shane Campbell Gallery.

The soundless stillness that spills from Yaegashifs intimate abstractions has nothing to do with the silent authority of solemn situations or sacred spaces. It has, on the contrary, everything to do with those fleeting moments when you see something beautiful and your breath catches \ not so long that you get lightheaded, but just long enough to notice that you are in the presence of something special.

In his Los Angeles Times review of Yaegashi's 2016 solo exhibition, art critic David Pagel concisely expressed the specific quality of of her work.

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge